Arbo- BHV- en VCA-begeleiding

 1. Risico Inventarisatie en Evaluatie
 2. Arbo-advisering & -ondersteuning
 3. VCA-ondersteuning

Onze Arbo- en VCA-dienstverlening wordt op een pragmatische ‘to the point en proactief’ en op basis van vooraf gemaakt afspraken en planning geleverd.

Risico Inventarisatie en Evaluatie
Werkgevers moeten periodiek de arbeidsrisico’s in hun organisatie in kaart brengen met de risico-inventarisatie & -evaluatie. En een plan van aanpak opstellen met maatregelen om die risico’s weg te nemen/te verkleinen.

Een RI&E is verplicht voor alle bedrijven met medewerkers. Op basis van de RI&E wordt een Plan van Aanpak (PvA) gemaakt. Door het PvA uit te voeren kunnen organisaties de arbeid veiliger en gezonder maken en wordt voldaan aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Voor het opstellen maken wij gebruik van de voor uw organisatie geldende branche RI&E.

Arbo-advisering & -ondersteuning
Wij adviseren en ondersteunen organisaties op de Arbo-beleidsterreinen veilig-, gezondheid en welzijn zoals:

 • jeugdigen, anderstaligen, ouderen, zwangere en kolvende vrouwen;
 • fysieke (lichamelijke) belasting;
 • geluid;
 • binnenklimaat;
 • gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen;
 • biologische agentia (blootstelling schimmels, bacteriën, bloed e.d.);
 • machineveiligheid;
 • beeldschermwerk;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • ongevallen en incidenten;
 • bedrijfshulpverlening;
 • agressie, geweld seksuele intimidatie en pesten.

Deze dienstverlening wordt op basis van een abonnement of projectbasis tegen vooraf overeengekomen afspraken en investering geleverd.

BHV-organisatie

Wij leveren de volgende dienstverlening.

 • opstellen ontruimingsplan(nen) conform de NEN 8112-2010 nl;
 • samenstellen van ‘scenario’ instructiekaarten op basis van reële restrisico’s
 • vervaardigen van ontruimingsplattegronden NEN 1414 2007 nl;
 • audit veiligheid;
 • mysterie gast*;
 • het voorbereiden, begeleiden, observeren en rapporteren van ontruimingsoefening*;
 • controle en onderhoud van hulpverlening materialen.

* inclusief  voorbereiden, draaiboek, observatie, enquête (BHV-org en medewerker) en pragmatische rapportage.

Instructie- voorlichting en trainingen:

 • verdiepende themabijeenkomsten voor de interne hulpverleningsorganisatie (BHV) en ondersteunende diensten;
 • training receptiemedewerkers.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist.

Onze VCA-advisering & -ondersteuning bestaat uit:

 • Veiligheid & Gezondheid (VGM) functionaris met deskundigheid in het van het vakdiploma Middelbaar Veiligheidskundige (MVK);
 • opstellen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
 • begeleiding bij het samenstellen van het (format) VCA-handboek;
 • begeleiding bij de jaarlijkse en driejaarlijkse externe VCA-audit;
 • werkplekobservaties;
 • advies en ondersteuning op afroep;
 • toolbox instructie- en voorlichtingsbijeenkomsten;
 • opleidingen basis VCA en VOL-VCA.